Beauty of the Mother Tongue

Zuva ranhasi ndasarudza kunyora zvinyorwa zvangu mururimi rwamai nokuda kwekuti ndimi dzedu, kunyanya-nyanya isu zvizvarwa zve Africa, dziri kufa. Chaita ndizvipire kunyora muChiShona nhasi kunyangwe vazhinji vevanhu vanoverenga zvinyorwa zvangu vasiri vanhu vanonzwisira rurimi urwu ndechekuti ini semubereki ndinoda kuti mwana wangu, vana vake uye vana vevana vake vakwanise kushanyira nzvimbo ino painternet nerimwe gore… Read More Beauty of the Mother Tongue

I’m an African but… English is my first language

DISCLAIMER: I do appreciate African cultures; they are beautiful when you see them all come together in their diversity, but for the love of them all, I just cannot seem to get a hang on the indigenous languages. I’m impressed by the African countries that have their indigenous languages recognised as national languages but I’m not… Read More I’m an African but… English is my first language